Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1. Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:
Phone express, 3200 Aarschot Martelarenstraat 25, met KBO-nummer 0553.597.410
Vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Matthew De Decker.
De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer 0553.597.410
1.2 Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Phone express en hun klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met hun eigen algemene of specifieke aankoop voorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn/haar moedertaal ontslaat hun geenszins van hun toepassing.
1.3 De algemene verkoopsvoorwaarden en de website www.Phoneexpress.be, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd. Ook al werden ze uitsluitend opgemaakt voor de belgische klanten. Alle andere voorwaarden , zelfs die hernomen op de bestelbon van de verkoper, zijn uitgesloten. Elke overeenkomst zal bijgevolg in de nederlandse taal opgesteld worden.
1.4 Phone express behoudt zich het recht voor hun algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
1.5 Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website of in de winkel, is het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze catalogus. Phone express behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van de aanbiedingen en prijslijsten te wijzigen. Phone express houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificatie van een product of de website of in de winkel ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.
2. Betalingsvoorwaarden
De betaling van de online bestellingen en aankopen in de winkel kan
gebeuren op verschillende manieren:
2.1 In de winkels:         -Cash
-Bankkaart
-Cadeaubon
2.2  Online             -Bankkaart
-Kredietkaart
-Overschrijving (bestelling wordt pas
aanvaard na ontvangst van het te betale
bedrag op rekening van Phone express
2.3 Bestellingen
Voor bestellingen wordt steeds een voorschot gevraagd van 25% tot 50%. Phone express is niet verantwoordelijk indien de vermelde levertijd van het bestelde artikel niet wordt behaald door de fabrikant omwille van welke reden dan ook.
3. Waarborg – Garantie (Nieuw product)
Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Phone express biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper gelden. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan
uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben , rekening houdend met de specificaties van het product.
Wij garanderen u natuurlijk dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je aankoop of bestelling bestaande wetten. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit product kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuzen tussen herstellng of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervangen buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbindende van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering tenzij tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water , oxidatie , val of schokken , nalatigheid , slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt. Herstelling uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft tot het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd Het aankoopbewijs dat u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs Houdt deze dus zeker goed bij
Gelieve, om van uw garantie te kunnen genieten, u met het defecte apparaat aan te bieden in uw Phone express verkooppunt.
4. Waarborg – Garantie (Refurbished producten)
De garantie voor refurbished producten is voor een duur van maanden tenzij anders vermeld. De garantie geld enkel bij normaal gebruik en defecten die aantoonbaar waren vanaf het moment van de aankoop. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water , oxidatie , vallen of schokken nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant evenals slijtage wordt niet door deze waarborg gedekt.
5. Waarborg – Garantie (Herstellingen)
De garantie voor herstellingen is voor een duur van 6 maanden tenzij anders vermeld. De garantie geld enkel bij normaal gebruik en defecten die aantoonbaar waren vanaf het moment van de afhaling van deze herstelling. De garantie geld enkel op het vervangen onderdeel en in geen geval op andere delen van het toestel.Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, waterschade, oxidatie , vallen of schokken , nalatigheid , slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant evenals slijtage wordt niet door deze waarborg gedekt.
6. Waarborg – Garantie (algemeen)
Uw waarborg is enkel geldig met uw aankoop of herstelbon.
7. Herstellingen
U kan uw toestellen steeds binnenbrengen voor herstelling in één van onze filialen. Hier zal onmiddellijk besproken worden  welke de kostprijs
gaat zijn en hoelang de hersteltijd bedraagt . Indien de onderdelen
die nodig zijn voor de herstelling niet op voorraad zijn, kunnen wij u geen zekerheid bieden wanneer de herstelling klaar zal zijn. Wij behouden ons het recht indien er complicaties optreden uw toestel tot 6 maanden te kunnen bijhouden om deze herstelling alsnog succesvol uit te voeren en zo een gerepareerd werkend toestel af te leveren.
7.1 Bij herstellingen gaat u akkoord dat de gegevens en data van uw toestel mogelijk niet behouden kunnen worden. Bij verlies of schade aan gegevens of data op het herstelde toestel kan Phone express in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
7.2 Indien er onderdelen besteld moeten worden voor de reparatie en het toestel blijft niet aanwezig in het filiaal zal er een voorschot gevraagd worden van 25%-50% van het totale herstelkost met een minimum van 20€, indien het bedrag onder het minimum bedraagt vragen wij u de betaling van de bestelling volledig te vereffen.
7.3 Indien het toestel klaar is voor afhaling zal u hier steeds van op de hoogte gebracht worde. Indien uw toestel na reparatie niet binnen de 90 dagen wordt afgehaald heeft Phone express het recht dit toestel op te eisen voor de gedane kosten te beperken.
7.4 Bij schade of verlies van het toestel kan Phone express maximaal opgelegd worden een vergoeding te betalen van de reële waarde op het moment van afhaling.
7.5 Indien uw toestel niet gerepareerd kan worden , maar wel is nagekeken zal u een vaste vergoeding worden aangerekend van 25€ voor de kosten te vergoeden.
8. Aansprakelijkheid
Phone express is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van Phone express bvba is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar of kosten van de herstelling en kan nooit overschreden worden.
9. Geldigheid Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Voor klachten kan u ons steeds telefonisch contacteren of naar één van onze winkelpunten komen. Voor klachten proberen wij zo snel mogelijk een passende oplossing te geven.
9.2 De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekking, elektronische bewijsmiddelen (bv: Email , gegevensback up)
9.3 Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van uit arrondissement van Phone express